هر گاه دیدی که مردم به کلام خود فخر می کنند,تو به سکوت خود فخر کن