جملات عاشقانه - 1391-05-31 11:04:00
جملات عاشقانه - 1391-05-22 22:06:00
جملات عاشقانه - 1391-05-22 22:05:00
آدما - 1391-05-21 11:43:00
کلافه شدم....از همه دنیا! - 1391-05-21 11:42:00
یادت هست....؟! - 1391-05-20 15:04:00
کلافه شدم....از همه دنیا! - 1391-05-20 15:02:00
" امنیتـــــــ " - 1391-05-19 09:25:00
جملات قشنگ - 1391-05-19 09:24:00
همینه که هست .. - 1391-05-19 09:24:00
جملات قشنگ - 1391-05-19 09:16:00
ولی افسوس فراموش شدم... - 1391-05-19 09:16:00
این قرآر آخر اسـ ــت ! - 1391-05-19 09:15:00
***********شعر های روزهای تنهایی************ - 1391-05-15 11:51:00
میانــــ عاشقـــانه هایم قـــدم نزنــــ - 1391-05-15 11:49:00
میانــــ عاشقـــانه هایم قـــدم نزنــــ - 1391-05-15 11:49:00
میانــــ عاشقـــانه هایم قـــدم نزنــــ - 1391-05-15 11:48:00
میانــــ عاشقـــانه هایم قـــدم نزنــــ - 1391-05-15 11:47:00
میانــــ عاشقـــانه هایم قـــدم نزنــــ - 1391-05-15 11:46:00
میانــــ عاشقـــانه هایم قـــدم نزنــــ - 1391-05-15 11:45:00
جملات زیبا مکافات عمل - 1391-05-14 15:06:00
جملات زیبا و عاشقانه - 1391-05-14 15:04:00
جملات زیبا رسیدن - 1391-05-10 16:08:00
عشق اول - 1391-05-09 15:41:00
اس ام اس عاشقانه، جملات عاشقانه - 1391-05-09 15:39:00
جملات زیبا دنیا - 1391-05-09 15:14:00
جملات زیبا آرامش - 1391-05-09 15:13:00
بازی روزگار......... - 1391-05-09 15:04:00
الهی... - 1391-05-09 13:36:00
لیلی زندگی کن !! - 1391-05-09 13:31:00
تنهایی و دلتنگی... - 1391-05-07 16:49:00
جملات قشنگ - 1391-05-07 16:48:00
جملات زیبا دلتنگی و تنهایی - 1391-05-02 22:32:00
جملات زیبا حسین پناهی - 1391-05-02 22:30:00
جملات قشنگ - 1391-05-02 22:29:00
جملات قشنگ - 1391-05-01 21:06:00
جملات قشنگ - 1391-05-01 21:06:00
جملات قشنگ - 1391-05-01 21:05:00
جملات قشنگ - 1391-05-01 21:04:00
جملات قشنگ - 1391-05-01 21:03:00
جملات قشنگ - 1391-04-29 14:33:00
جملات قشنگ - 1391-04-29 14:33:00
جملات قشنگ - 1391-04-29 14:31:00
جملات قشنگ - 1391-04-29 14:30:00
جملات قشنگ - 1391-04-29 14:30:00
جملات قشنگ - 1391-04-29 14:26:00
جملات قشنگ - 1391-04-28 11:18:00
جملات قشنگ - 1391-04-28 11:18:00
جملات قشنگ - 1391-04-28 11:17:00
جملات قشنگ - 1391-04-28 11:16:00
جملات قشنگ - 1391-04-28 11:14:00
جملات قشنگ - 1391-04-25 20:15:00
باز باران . . . . . . . . - 1391-04-25 20:13:00
دلم بارانیست - 1391-04-25 20:09:00
جملات قشنگ - 1391-04-25 01:02:00
جملات قشنگ - 1391-04-25 01:01:00
جملات قشنگ - 1391-04-25 01:58:00
جملات قشنگ - 1391-04-25 01:57:00
جملات قشنگ - 1391-04-25 01:56:00
جملات قشنگ - 1391-04-25 01:54:00
جملات قشنگ - 1391-04-25 01:53:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 11:16:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 11:15:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 11:14:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 11:13:00
؟ - 1391-04-23 11:08:00
- 1391-04-23 10:59:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 10:55:00
- 1391-04-23 10:50:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 10:48:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 10:48:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 10:47:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 10:46:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 10:46:00
جایزه - 1398-04-23 10:43:00
? - 1391-04-23 10:42:00
- 1391-04-23 10:39:00
؟ - 1391-04-23 10:33:00
جملات قشنگ - 1391-04-23 10:31:00
؟ - 1391-04-23 10:29:00
؟ - 1391-04-23 10:28:00
جملات کنایه دار - 1391-04-23 10:25:00
دلتنگی - 1391-04-23 10:22:00